กยศ. ร่วมจัดงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ระยอง – 19 พ.ค. 65

กยศ. ร่วมจัดงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ระยอง – 19 พ.ค. 65

กยศ. ร่วมจัดงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ณ จังหวัด ระยอง ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โดยผู้กู้ยืมที่เข้าร่วมงานจะสามารถเลี่ยงการดำเนินการตามกฎหมายได้ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 10 จังหวัดระยอง ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง โดยกองทุนได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ในการจัดงานไกล่เกลี่ยหนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้กู้ยืมเงินบางส่วนขาดรายได้และผิดนัดชำระหนี้ จนนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีหรือถูกบังคับคดีตามกฎหมาย

กลุ่มเป้าหมายของกองทุน 

ได้แก่ ผู้กู้ยืมกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญาและกำลังจะถูกฟ้อง และผู้กู้ยืมกลุ่มที่จะถูกบังคับคดี หากผู้กู้ยืมเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ย กองทุนก็จะไม่จำเป็นต้องดำเนินคดี ซึ่งจะลดภาระค่าใช้จ่ายของกองทุน 

นอกจากผู้กู้ยืมที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจะไม่ถูกดำเนินคดีแล้ว ผู้กู้ยืมจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ รวมทั้งได้รับโอกาสในการขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ถึงอายุ 65 ปี เพื่อให้ผู้กู้ยืมสามารถกลับเข้ามาสู่ระบบการชำระหนี้ให้เป็นปกติ และเมื่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ. …. ที่อยู่ระหว่างการขอแก้ไขมีผลบังคับใช้ กองทุนจะมีอำนาจในการปลดภาระผู้ค้ำประกัน โดยกองทุนมีหลักการว่าจะยกเลิกการค้ำประกันของผู้ค้ำประกัน เมื่อผู้กู้ยืมได้ผ่อนชำระเงินต้นมาแล้วร้อยละ 25 ของเงินต้นที่ค้างชำระอีกด้วย

(18 พ.ค. 2565) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี จัด มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ (หนี้สินครัวเรือน) ครั้งที่ 10 จังหวัด ระยอง ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมงานเพื่อไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและหลังฟ้อง ซึ่งผู้กู้ยืมที่เข้าร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี

ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน กยศ. Connect เพื่อรับสิทธิขอไกล่เกลี่ยฯ ได้ที่ QRcode ด้านล่างหรือทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์บัญชีทางการ กยศ. หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2016 4888”

แนวทางของแผนฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้น ได้แก่

3.1 การหาแหล่งเงินทุนใหม่และปรับโครงสร้างทุน โดยเฉพาะการเพิ่มทุนเพื่อระดมเงินจากผู้ร่วมทุนใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการชำระหนี้ และ/หรือ เพื่อปรับโครงสร้างทุนให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

3.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ เสนอชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน

3.3 การศึกษาและจัดเตรียมแผนและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจประกันภัยให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การฟื้นฟูกิจการเป็นไปเพื่อการแก้ไขปัญหาภาระหนี้ค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีการที่มีกฎหมายรองรับและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทฯจะดำเนินธุรกิจตามปกติอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

รวมถึงการให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ เช่น ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และประกันขนส่งทางทะเล

โดยบริษัทฯจะดูแลและชำระค่าสินไหมทดแทนตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ และชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามทางการค้าปกติ

บริษัท จะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ รวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมต่อไป

แนะนำ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ‘แอกซ่า สบายใจ มาย เอ็กซ์คลูซีฟ เมด’ กรุงไทย แอกซ่า ปกป้องคุณจากเหตุไม่คาดฝัน ด้วยความคุ้มครองที่เหนือกว่า เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยทำงาน การดูแลตัวเองก็เริ่มลดลงตาม ช่วงอายุเพราะภาระงานที่มากขึ้น ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แอกซ่า สบายใจ มาย เอ็กซ์คลูซีฟ เมด จาก กรุงไทย แอกซ่า จึงสร้างขึนมาเพื่อเอาใจคนวัยทำงาน  หรือนักธุรกิจโดยเฉพาะ เบี้ยคุ้มค่า ด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท และผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล สามารถเช็กรายละเอียด คุณสมบัติผู้เอาประกันได้เลยที่นี่

สบายใจ มาย เอ็กซ์คลูซีฟ เมด คือ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จาก กรุงไทยแอกซ่า เหมาะสำหรับวัยทำงาน หรือนักธุรกิจ โดยสามารถเลือกความคุ้มครองที่เข้าได้กับไลฟ์สไตล์คุณ พร้อมแผนประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนทำงานที่สร้างมาเพื่อการดูแลและปกป้องคุณจากสิ่งที่ไม่คาดฝัน เบี้ยคุ้มค่า ด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 5,000,000 บาท มีค่ารักษาพยาบาล และผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป